اولی که برای تئوری مرینت زنبور ملکه میشه است

دومی هم ممکنه مال اپیزود های ویژه باشه ممکن هم است یه طراحی الکی باشه