توجه توجه:سوالی که درباره ی زنبور ملکه بود جزء امار حساب نمیشه!

.

.

پاسخ ها:

سوال اول:  زگ تون/استودیو زگ

سوال دوم: زنده شدن زنش

سوال سوم:2020

سوال چهارم: 4 تا (ویز،نورا،پلگ،تیکی)

...

خلاصه:

قهرمانان(تمام سوال ها)                         سعود یافتگان(با یک پاسخ اشتباه)                              حذف شدگان(ممکن است برگردند)

       حامد و شاه                                           *** /سوفیا/امیررضا/سالم/لایلا                                        فاخر/رینانورا/sogand/ ..../نرگس

 

 

****

سوال اخر رو اشتباه جواب دادند/با این حال برنده است

 

 

سوفیا

سوال اخر رو اشتباه زدند/ایشون هم برنده اند

 

 

امیررضا

سوال اخر رو اشتباه جواب دادند/با این حال برنده است

 

سالم

سوال دوم رو ناقص زدند/ولی برنده اند

+ایشون اولین کسی بودند که سوال اخر رو درست زدند

 

شاه

اولین کسی که کامل زدند همه رو

 

 

لایلا

سوال دوم رو اشتباه زدند/ زگ استورم اسم یکی از انیمیشن های استودیو هست

ولی برنده هستند

 

فاخر

سوال دو رو ناقص زدند و سوال اخر رو اشتباه

ایشون فعلا حذف هستند...

 

 

رینا نوار

سوال دو و اخر رو اشتباه زدند

ایشون هم فعلا حذف هستند...

 

 

sogand

سوال دو و اخر اشتباه (جرمی زگ اسم رییس شرکته)

فعلا حذف...

 

 

...

سوال دو ناقص

سوال اهر اشتباه

فعلا حذف....

 

 

نرگس

سوال اخر و یکی مانده به اخر اشتباه

فعلا حذف...

 

حامد

تمام سوال ها درست