ازاسمش معلومه دیگه

مرینت دوپن چنگ:کسی که برای نان پختن آماده است.(🤣🤣)

آدرین آگرست:تاریکی پروانه.(😑😑)

آلیاسزار:کسی که موهایش قرمزاست.(دروغ میگه موهای آلیانارنجیه)

نینولاهیف:فرزنداسطوره(از کی تاحالافرزنداناسطوره دیجی شدن؟)

کلویی بورژوا:شکوفه سروتمند.(شات آپ)

گابریل آگرست:فداکارپروانه.(واقعنا)

ناتالی سانکور:آسیب ناپذیر(دم به دقیقه پس میوفته بعدمیگه آسیب ناپذیر)

کاگامی تسوروگی:آینه.(آره خیلی)

لایلاراسی:زیبای قرمز.(توهم شات آپ)