مسابقه ی میراکلس شناسی شروع شد...این قسمت مرحله ی اوله و سوالای راحت داره

لینک

https://forms.gle/59yrG1ZkWBaDkXas8