دیگه چه چیزی از این بهتر که کل قسمت های میراکلس رو داشته باشی کمیکش رو هم بخونی ((مگه داریم مگه میشه))
تیم ترجمه ما یه ترجمه روان و دقیق از این کمیک ارائه کرده که ناراضی نباشید.دیگه وقتتون رو تلف نمی کنم. این شما و این کمیک شماره یک لیدی باگ.