میراکلس23


فصل سوم معجزه: قصه های لیدی باگ و کت نوایر توسط جرمی زاگ تأیید شد.این فصل 26 قسمت دارد.با توجه به گفته های توماس آراور، قسمت های این فصل مستقل خواهد بود، اما سوپر شرورهای داستان قدرتمندتری وجود خواهد داشت.انتظار میرود این فصل در اوایل سال 2019به نمایش در بیاد.

در تاریخ 3 ژوئیه 2016، توماس آرا توضیح داد که فصل سوم در هم زمان با فصل دوم  به عنوان فصل دوم نوشته شده است تا از وقفه بین فصول جلوگیری شود. از 14 ژانویه 2017، فصل هنوز در فرایند نوشتن است.